Превръщане на детски рисунки в стенописи

 

Трябва да ценим всяка капка вода. Всеки ден. Ние, хората, правим водата мръсна и после я пречистваме. Как децата преосмислиха този цикъл със средствата на изкуството?

Вдъхновени от мащаба и сложността на съоръженията в една пречиствателна станция, както и от самата концепция за пречистване на водата и живот в чиста околна среда, младежи и деца участваха в конкурс за рисунка, организиран от Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ (ОПОС) на Министерството на околната среда и водите в края на 2022 г.  Конкурсът беше наречен „Композирай пречиствателна станция“ на темата „Чиста околна среда“.

През 2023 г. в продължение на проекта ОПОС избра Visionary да реализира 6 от най-добрите детски рисунки в голям мащаб върху 6 обекта на пречиствателни станции из цялата страна. 

 

Реализация: октомври - декември, 2023 г.

Обекти: ПСОВ в Елхово, Ямбол, Плевен, Шумен, Златни пясъци и Тервел

 

Visionary от своя страна събра екип от художници, които да работят по проекта и да превърнат детските рисунки в стенописи - Атанас Леваков, KOTK, Jermain и JahOne. Съвсем леки адаптации на рисунките са направени от артистите с цел по-доброто мащабиране на рисунките и отразяване на спецификите на стените. 

 

Видео и снимки: Никола Багаров
Проектът се изпълнява за "Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", във връзка с бюджетна линия № BG16M1OP002-6.002-0016-С01 "Дейности за популяризиране на ОПОС 2014-2020 г. през 2021-2022 г." по приоритетна ос 6 "Техническа помощ" на ОПОС.

Video by Nikola Bagarov, Outframe Media