Отворена покана за визуални артисти

Високотехнологичния проект за проучване и иновации PROGENY обяви отворена покана към художници и арт колективи на стенописи по целия свят.

На 31-ви януари, 23:59 часа бе крайниятт срок за подаване на кандидатури. Всички артисти са информирани за резултатите и продължаваме в ЕТАП 2 на лични срещи с избрани художници.

 

ТЕМА: Социално-икономическо и екологично въздействие на текущото производство на електроника и последващите отпадъци.

 

Проектът PROGENY работи върху използването на сапунени мехури/филми за разработване на високотехнологични сензори и устройства, базирани на контролирана проводимост на протони и йони за разлика от само електроните. PROGENY е проект за научни изследвания и иновации, финансиран от Европейския съюз, който има за цел да разреши проблема с неустойчивото производство на електроника и последващите токсични отпадъци: https://progeny-project.eu/

Като част от програмата "Разпространение и комуникация" бихме искали да финансираме създаването на стенопис в София, България.

 

Стенописът трябва да изразява следното:

Електронните отпадъци са сериозен проблем за околната среда и човешкото здраве -опасност, за която никой не говори.

В простотата на сапуненото мехурче има супер сила: неговата молекулярна структура е изключителна.

Всички форми са временни като сапуненото мехурче, но временната природа на формите може да бъде и тяхна сила, тъй като те могат да се променят в развити форми като части от цялостна система.

 

Повече контекст по темата

Социално-икономическо въздействие: През по-голямата част от историята на човечеството минната технология е била насочена към увеличаване на печалбата чрез намаляване до минимум на разходите за добив на материали. Това се постига чрез заплащане на работниците от развиващите се страни приблизително 0,65 долара на ден. Докато работят, притиснатите от обстоятелства жени, мъже и деца вдишват смъртоносен минерален прах от силно замърсения въздух.

Въздействието върху околната среда: Електронните отпадъци съдържат опасни количества токсични вещества като олово, кадмий, живак, полихлорирани бифенили и бромирани субстанции, забавящи горенето. Неформалното им изхвърляне и нискотехнологичното им рециклиране генерират допълнителни токсични отпадъци и тежки метали. Други отрицателни външни ефекти включват обезлесяване, ерозия, замърсяване и промяна на почвените профили. В много от развитите страни съществуват разпоредби за ограничаване на замърсяването от минните дейности, но в прохождащите икономики такива разпоредби липсват.

Потенциалното решение: В рамките на един век на завладяващ напредък в електрониката, все още предстои да бъдат разработени жизнеспособни устройства, базирани на протони. Природата ни е дала ефикасни и устойчиви по своята същност биологични системи, които в основата си са протонни. Вземайки пример от неотдавнашния напредък в органичната електроника и протонните устройства, Progeny цели за първи път радикален, основополагащ и устойчив пробив в иновациите в областта на устройствата и сензорите, използвайки уникалните свойства на дизайнерските сапунени филми като усъвършенствани функционални материали в прото-опто-електромеханичните системи (POEMS). Това има потенциала най-накрая да сложи край на копаенето на Земята за материали. Вместо това можем да използваме материали на повърхността на Земята - като например водата.

{Моля, прегледайте приложения файл ТУК. Файлът е изцяло на английски език.}

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ (aнглийски език):

 

КАК ДА УЧАСТВАТЕ?

 1. Кандидатурите се изпращат само през онлайн формуляр: bit.ly/progeny-muralart-opencall
 2. Моля, подгответе следните документи:
 3. Портфолиото си (уебсайт, профил в Instagram, профил в Behance или файл)
 4. Кратко биографично резюме (до 200 думи)
 5. Вашата мотивация и вдъхновение да работите по този проект (200 думи)
 6. Текстово описание на вашата артистична идея/концепция (200 думи)
 7. Груба скица*, която да придружава текстовия файл с описание на художествената идея.

*Скицата може да бъде колаж, сканирана рисунка на молив или дигитална скица без детайли, като нейната цел е да допълни и изобрази текстовото описание на концепцията. Представените скици не се приемат за финални. Водещи са портфолиото и текстовото описание на концепцията.

 

КАКВО СЛЕДВА?

1-15.02.2023 г. - период на разглеждане на кандидатурите;

15-28.02.2023 г. - ще бъдат избрани 6 кандидати**, които ще бъдат поканени на сесия с въпроси и отговори и ще получат подробна информация от представители на PROGENY;

1-20.03.2023 г. - разработване на скици на идеите/концепциите на 6-те художници, с които са кандидатствали - оцветени и детайлни;

21-31.03.2023 г. - избор на художествена идея и артист/колектив, който да я изпълни.

**Всеки от 6-те художници ще получи хонорар в размер на 300 лв. за разработването на скицата.
*** Същите 6 художници и техните скици ще бъдат включени в календара на PROGENY за 2024 г.

 

Ще бъде финансиран само 1 проект.

Изпълнение на проекта май-август 2023 г.

 

КАКВО ОСИГУРЯВАМЕ:

 • транспортни разходи до София и обратно;
 • настаняване в София по време на изпълнението на проекта;
 • артистичен хонорар в размер на 9200 лева (крайна сума с включен данък);
 • дневни разходи;
 • художествени материали, консумативи и вишка;
 • професионална фотография и видеография;
 • медийно отразяване.

 

КРАЕН СРОК: 31 ЯНУАРИ 2023 Г.

(!) Местоположението, размерът и форматът на стената ще бъдат съобщени само на избраните 6-ма художници в последващите разговори.

(!) Изисква се кандидатите да имат опит в рисуването на мащабни стенописи и в работата на височина с вишка или друго средство за височинна работа.

(!) Всеки художник може да кандидатства с не повече от 2 идеи.

 

За въпроси, моля, пишете ни на: opencall@visionary.foundation

--

Отворената покана за стенопис е част от информационните дейности по проект Progeny, финансиран от Европейската комисия по споразумение за безвъзмездна помощ №899205. Проектът се координира от ТУ Дрезден и се ръководи от „Уасаби Иновейшънс“ ЕООД.

www.progeny-project.eu