Мисия - Визия - Цели

VISIONARY е продуцент на висококачествени визуални проекти в градска среда.

Основната ни мисия е да представяме съвременни визуални артисти чрез художествени градски намеси, изложби, колаборации, пърформанси и др. Близка до художници, пряко свързани със сцената, организацията е идеалният медиатор между творците и аудиторията, курирайки произведенията и представяйки ги по достъпен начин. С осъществяване на различни събития множество творци ще имат възможност да разработят свои авторски идеи.

Желан резултат е повишаване естетическия усет за облик на уличното изкуство сред масовата аудитория и насочване на вниманието ѝ към него, като се работи целенасочено за културното ѝ обогатяване чрез комуникиране на авторовата концепция в неформални разговори и широко локално разпространение.

Стремеж на екипа ни е от една страна осигуряване на финансиране, професионална стратегическа, логистична, административна и организационна подкрепа за артистите от свободната сцена, а от друга - създаване на високо културно съдържание със свободен достъп. 

Следвайки визията си и поставените основи през 2022 г., екипът на Visionary изгражда годишната си програма за 2023 с три основни фокуса:

1 – обмен и сътрудничество с културни мениджъри, организации, институти и артисти от цял свят с цел укрепване на връзките между артисти от различни страни;
2 – развитие на публиката;
3 – ежегодна резидентска програма.

Ще поставим в центъра артистите, като се стремим с всеки от проектите да обогатяваме техните опит, умения и да развиваме техните последователи и връзка с нова с публика. Работата с български артисти ще бъде най-вече в посока на мултидисциплинарно взаимодействие, а работата с чуждестранни артисти ще бъде в посока обмен на опит, връзка с българската артистичната сцена и предоставяне поле на изява в разнообразни форми – стенопис, сито печат, изложби, срещи-разговори с публиката. Важна част за дългосрочното развитие на екипа и Фондацията е инвестиране в качествен обмен с чуждестранни организации със сходна дейност и представянето на български артисти в чужбина. 

 

Цели на Visionary в своята дългосрочна програма:

1. Разгръщане и развитие на творческия потенциал на български художници.

2. Обмен – както на творчески идеи и практики, така и на организационен опит и успешни модели.

3. Активно взаимодействие с чуждестранни артисти и организации и представянето им пред българската публика и артистична сцена.

4. Разработване на мултидисциплинарни взаимоотношения между артисти с цел експериментиране и съвместна работа.

5. Целогодишно ангажиране на публиките и системно обогатяване със съдържание и запознаство с нови творци, културни дейци и оператори.

6. Разширяване административния и творчески капацитет на организацията и задържане на гравитиращи професионални кадри устойчиво в развитието и дейностите на Фондацията.

7. Създаване и въвеждане на комуникационна и дигитална стратегия в отговор на повишеното търсене на съдържание и по-добро адаптиране на Фондацията към дигитална среда в зимните месеци, когато не се реализират проекти в градска среда на практика.